Farum Park 20, st, th, 3520 Farum tlf.72165400 email. farumsvommehal@furesoe.dk
Farum Svømmehal

Forpagter søges til Cafe i Farum Svømmehal pr. 1. september 2023

Forpagter søges til Cafe i Farum Svømmehal pr. 1. september 2023

Furesø Kommune udbyder driften af cafeen i Farum Svømmehal. Den er placeret i umiddelbar tilknytning til svømmehallen og dens brugere samt Farum Boldklub, der har et klublokale og omklædningsfaciliteter i bygningen.
Caféen ligger i forlængelse af foyeren og svømmehallen har som de større naboer fodboldstadion, Hotel FCN, andre mindre idrætsfaciliteter og en række boliger.

Farum Svømmehal er en primær forenings svømmehal. Fodboldklubben bidrager også med mange cafegæster fra om eftermiddagen på ugens hverdage. Der er offentligt åbent lørdag og søndag, samt fuld aktivitet på de nærliggende boldbaner.

Caféen skal som minimum have åbent:
• Mandag til torsdag: fra kl. 15.00 – 21:00. Fredag 15:00-19:00.
• Lørdag og søndag: kl. 09:00 – 15:00, som minimum.

Forpagter disponerer selv frit over brug af det forpagtede cafeområde uden for de nævnte åbningstider. Svømmehallen er helt lukket i 4 uger i skolernes sommerferie, 2 uger hen over jul og nytår og alle helligdage. Svømmeskolen ApS der driver varmtvandsafdelingen med mange brugere, holder normalt ferielukket medio juni til medio august.

Cafékonceptet
Ansøger bedes udarbejde et kort og præcist konceptoplæg for Cafeen.
Der lægges op til at forpagter kan tilbyde et klassisk cafésortiment med blandt andet kaffe, diverse
hjemmebagte kager og sandwich suppleret med lidt varme retter i de tidligere aftentimer, eventuelt en ”dagens ret” som annonceres i forvejen.
Forpagter skal have næringsbrev og bevilling til at udskænke alkohol.
Selve caféen leveres indrettet, både hvad angår møbler og udstyr såsom køkkenting og service. Caféens køkken er udstyret med inventar som beskrevet i vedlagte bilag.
Caféen skal drives kommercielt, så der indtjenes til betaling af forpagtningsafgift, øvrige udgifter, løn til leder og øvrigt personale mv.

Aftalevilkår, forpagtningsafgift m.v.
Tilbudsgiver skal angive et bud på en årlig forpagtningsafgift. Forpagtningsafgiften kan ikke udgøre mindre end kr. 37.000 kr. pr. år. Renovation er inkluderet i forpagtningsafgiften.
Energiudgifter betales af forpagter. Udgifter til el og varme er skønsmæssigt sat til kr. 14.750 kr. pr. kvartal. El afregnes i henhold til bi-måler for selve køkkenet (ikke cafeområdet) og tilhørende lagerrum i en bygning tæt på.
Der faktureres et acontobeløb pr. kvartal for energiforbrug og forpagtningsafgift. Den endelige afregning af el sker sammen med slutafregningen af forpagtningsafgiften, med betaling primo maj måned hvert år.

Forpagtningskontraktens længde og indhold
Forpagteren tilbydes mulighed for at overtage driften af caféen for en periode af 4 år med option om forlængelse i yderligere to gange to år.
Forpagtningen er gældende fra d. 1. august 2023, med publikumsadgang senest fra 1. september 2023, fra hvilken dato der også vil blive opkrævet forpagtningsafgift.
Forpagter har ikke ret til afståelse og ingen ret til at overdrage forpagtningen, herunder overdrage driften til 3. mand (fremforpagtning).
Forpagtningskontrakten indgås, senest den 1. juli 2023.
Forpagtningsaftale er vedlagt som bilag.

Forventning til forpagter
I forbindelse med vurderingen af ansøgningerne, vil der blive lagt vægt på følgende:
1. Forpagterens CV, herunder forudgående erfaring med café/restaurationsdrift samt økonomiske stabilitet
2. Personale
3. Forslag til cafékoncept, herunder forslag til menukort, mødeforplejning m.m.
4. Vision

Der skal i tilbuddet indgå CV og eventuelle referencer indeholdende både nuværende og hidtidige caféer, restaurationer, spisesteder m.m. som ansøger har været involveret i.

Oversigten skal indeholde oplysninger om:
– Koncept, herunder prisniveau
– Økonomisk resultat
Dokumentation for ansøgers økonomiske formåen i form af kopi af tilbudsgiverens seneste regnskab samt en redegørelse for udviklingen i ansøgers økonomiske situation efter seneste regnskab. Såfremt ansøger ikke kan præstere et regnskab, skal ansøger indsende anden relevant og tilstrækkelig dokumentation for sin økonomiske situation. Det bemærkes, at generelle udtalelser fra bank om et kundeforhold og lign. ikke er tilstrækkelig dokumentation, hvis der ikke samtidig gives konkrete oplysninger om tilbudsgivers økonomiske situation.
– Eventuelle madanmeldelser
I det omfang ansøgeren ikke har til hensigt at drive stedet personligt, ønskes tilbuddet bilagt CV mv. for den daglige leder.
Ansøger skal endvidere kunne fremlægge nødvendig dokumentation for opnåelse af de offentlige tilladelser og bevillinger, hvilket er nødvendig for at drive café.

Ansøgning
Ved udløb af ansøgningsfristen, vil Furesø Kommune foretage en helhedsvurdering af de indkomne ansøgninger, og tildele forpagtningen til den ansøger der vurderes bedst til at varetage opgaven. Pris vægter 25% og øvrige forhold og relevant erfaringer tæller de sidste 75%,
Forventet overtagelse af forpagtningen er 1. august 2023.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til idrætsinspektør for kommunens idrætsfaciliteter Ulrik Gjerstrup-Olsen på mobilnummer: 7216 4157. Der vil endvidere være mulighed for at besigtige caféen og svømmehal efter nærmere aftale med Ulrik Gjerstrup-Olsen
Ansøgning, vedlagt en beskrivelse af det forventede koncept, m.m., sendes eller afleveres til; Farum Svømmehal, Att. Ulrik Gjerstrup-Olsen, Farum Park 20, st. th. eller pr. mail til; lgs4@furesoe.dk. Frist for ansøgning er mandag d. 1. juni 2023.
Efter udløb af ansøgningsfristen vil relevante ansøgere blive indkaldt til en uddybende samtale i uge 23/24.